حوزه/معاونت سمت متصدی شماره داخلی شماره برون سازمانی
حوزه ریاست رئیس دانشکده آقای دکتر ایلدر آبادی 311
حوزه ریاست دبیرخانه آقای مسعود اکرمی 312
حوزه ریاست رئیس دفتر رئیس دانشکده آقای مهندس عظیم دستبند 313
حوزه ریاست روابط عمومی آقای مهندس علی طالبی 314
حوزه ریاست روابط عمومی آقای مهندس مصیب ملائی 327
حوزه ریاست روابط عمومی خانم نیکزاد 315
حوزه ریاست کارشناسان حراست خانم حیدری- خانم رستمی 316
حوزه ریاست دبیرخانه هیأت امناء آقای دکتر سارمی 317
حوزه ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات آقای مهندس عماد علیزاده 201
حوزه ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات آقای مهندس محمد لقمان پور 202
حوزه ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات آقای مهندس علی آقایی 203
حوزه ریاست ابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آقای مجتبی ثابتی 216
حوزه ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات خانم مهندس مریم الهوردی 204
معاونت توسعه اداره امور پشتیبانی آقای آبرون 213
معاونت توسعه امور قراردادها خانم رعنایی 217
معاونت توسعه امور رفاه و ورزش خانم حاتمی 218
معاونت توسعه مالی (کارپردازی ) علی غلامی نژاد 209
معاونت توسعه مالی (حسابرسی) 210
معاونت توسعه مالی (حقوق) خانم دهقان - خانم رضایی 206
معاونت توسعه امین اموال آقای بجنوردی 211
معاونت توسعه مدیر امور مالی آقای آقایی 205
معاونت توسعه دبیرخانه معاونت توسعه خانم رمضانی 214
معاونت توسعه سوپروایزر سامانه حضور و غیاب آقای گواهی 212
معاونت توسعه معاونت توسعه دکتر حقانی 215
معاونت توسعه اداره منابع انسانی خانم مهندس اعظم سعید 227
معاونت توسعه اداره منابع انسانی آقای مهدی توحیدی 224
معاونت توسعه اداره منابع انسانی خانم عاطفه شایسته 225
معاونت توسعه اداره منابع انسانی خانم جهانی 226
معاونت توسعه اداره منابع انسانی خانم طیبی 228
معاونت توسعه انبار مرکزی آقای وحدانی 231
معاونت توسعه حسابداری آقای هادی عیدی 207
معاونت توسعه حسابداری آقای غلامرضا رامشینی 230
معاونت توسعه اداره بودجه آقای عزیزی 208
معاونت توسعه امور حقوقی خانم اسدی 219
معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی آقای گریوانی - آقای صفامنصوری 221
معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی آقای علی قهرمانلو 222
معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی آقای مهندس امانی 223
معاونت توسعه کارپردازی آقای حسین حیدری 220
معاونت توسعه امور نقلیه آقای علیرضا خوش وحید 234
معاونت توسعه نگهبانی آقای امامی 232
معاونت بهداشتی آزمایشگاه خانم تشریفی 286
معاونت بهداشتی آزمایشگاه آقای غلامی 287
معاونت بهداشتی آزمایشگاه خانم شیرزاد 288
معاونت بهداشتی هاری آقای رستمی 237
معاونت بهداشتی هاری آقای سیدیان 238
معاونت بهداشتی بیماریها آقای کشوری 240
معاونت بهداشتی پزشک اپیدمیولوژی آقای دکتر دولت آباد 243
معاونت بهداشتی بیماریهای غیرواگیر خانم سلطانی 239
معاونت بهداشتی راهبر سامانه سیب آقای مهندس مهدی رمضان پور 247
معاونت بهداشتی اداره آمار و فناوری اطلاعات آقای مهندس امین کاظمی 260
معاونت بهداشتی کارپردازی آقای زراعتکار 244
معاونت بهداشتی امورعمومی آقای محمدپور 245
معاونت بهداشتی تایپ و تکثیر خانم عفتی 248
معاونت بهداشتی کاربر وزارت خانم بشارتی 250
معاونت بهداشتی مدیر گروه سلامت جمعیت خانواده و مدارس آقای ملازاده 251
معاونت بهداشتی بهداشت مدارس جوانان و نوجوانان خانم رگبار 256
معاونت بهداشتی بهداشت مدارس جوانان و نوجوانان خانم راه چمنی 257
معاونت بهداشتی کارشناس سلامت مادران و نوزادان خانم اخوان 253
معاونت بهداشتی کارشناس میانسالان و باروری سالم خانم اسدپور 255
معاونت بهداشتی کارشناس میانسالان و باروری سالم خانم علیمحمدی 252
معاونت بهداشتی کارشناس سلامت کودکان خانم ذبیحی 254
معاونت بهداشتی مدیر گروه بهداشت محیط آقای سعید بخشنده 261
معاونت بهداشتی بهداشت محیط آقای سلیمان سلیمانی 262
معاونت بهداشتی بهداشت محیط آقای هادی آقایی 263
معاونت بهداشتی بهداشت محیط محمددولتی 264
معاونت بهداشتی بهداشت حرفه ای خانم پهلوان 265
معاونت بهداشتی هماهنگی آقای حسن ابراهیمی 277
معاونت بهداشتی آموزش سلامت آقای محمد حسن امینی 267
معاونت بهداشتی آموزش سلامت مصطفی کمایستانی 266
معاونت بهداشتی پیشگیری از اعتیاد آقای رازی 269
معاونت بهداشتی آمار آقای باقری 278
معاونت بهداشتی دهان و دندان آقای دکتر ولی اله جعفری 274
معاونت بهداشتی دهان و دندان خانم شکفته 275
معاونت بهداشتی معاون فنی گسترش آقای دکتر رضا حقانی نسیمی 282
معاونت بهداشتی دبیرخانه آقای محمد سپاهی 284
معاونت بهداشتی معاونت بهداشتی آقای دکتر نیک پرست 283
معاونت بهداشتی گروه گسترش شبکه آقای زارعی 281
معاونت بهداشتی انباردار تجهیزات پزشکی آقای شجیعی 289
معاونت بهداشتی حسابداری آقای خوش وحید 271
معاونت بهداشتی حسابداری آقای نعمتی 273
معاونت بهداشتی حسابداری آقای مهرابی 272
معاونت بهداشتی آموزشگاه بهورزی خانم پورمحمد 280
معاونت بهداشتی خانم رضایی 279
معاونت بهداشتی روابط عمومی معاونت بهداشتی خانم حسینی 249
معاونت درمان معاونت درمان آقای دکتر توحیدی 293
معاونت درمان دبیرخانه خانم اسدی 292
معاونت درمان رئیس نظارت بر درمان خانم فرزانه 305
معاونت درمان تجهیزات پزشکی خانم کمالی 306
معاونت درمان اداره صدور پروانه ها خانم رسولی 294
معاونت درمان رسیدگی به شکایات خانم شکسته بند 295
معاونت درمان اداره پرستاری خانم کاظمی 310
معاونت درمان مامایی خانم نیکدان 308
معاونت درمان بیماری خاص خانم رضایی 325
معاونت درمان MCMc 326
معاونت درمان اداره حوادث و فوریتهای پزشکی خانم ذبیحی 306
معاونت درمان اداره حوادث و فوریتهای پزشکی سید حمید مجتبی 290
معاونت درمان اداره حوادث و فوریتهای پزشکی آقای امین کشوری 291
معاونت غذا و دارو دبیرخانه غذا و دارو خانم طبسی 323
معاونت غذا و دارو دبیرخانه غذا و دارو آقای دکتر صفری 321
معاونت غذا و دارو داروهای مخدر افسانه ایرانی 322
معاونت غذا و دارو اداره نظارت بر مواد غذایی مهندس محمد قره قاشلو 318
معاونت غذا و دارو اداره طبیعی ، سنتی و مکمل مهندس علیرضا محمدپور 319
معاونت غذا و دارو اداره نظارت بر مواد غذایی غلامرضا نهاردانی 320
معاونت غذا و دارو اداره نظارت بر مواد غذایی خانم شاکری 324
مرکز زرق آباد کاردان امین سبحانی 405
مرکز زرق آباد ماما نسرین جلیلی 406
مرکز زرق آباد پزشک ویدا کاهانی 407
مرکز زرق آباد پذیرش علی اصغر قاسم نژاد 408
مرکز شهید منتظری پزشک زهرا ملایی 443
مرکز شهید منتظری کاردان راضیه باقری پناه 446
مرکز شهید منتظری بهداشت محیط سعید محمد پور 448
مرکز شماره 2 مراقب ناظر زهرا قربانی فرد 421
مرکز شماره 2 پزشک اسدالله اکرامی فر 422
مرکز شماره 2 پزشک مسئول نسرین حیدری 423
مرکز شماره 2 دندانپزشکی لیلا ثابت قدم-علی کاووسی 425
مرکز شماره 2 آزمایشگاه اعظم امانی-زهرا موسوی-باقری پناه 426
مرکز شماره 2 عشایر هادی ملازاده-جواد صحرایی-فاطمه قزی 427
مرکز شماره 2 بهداشت محیط ناصر رویین فرد 428
مرکز شماره 2 پذیرش اسکندر غلامی 429
مرکز شماره 2 مامایی1 اسماعیل آبادی 430
مرکز شماره 2 مامایی2 آقایی-نصیری 431
مرکز سارمران مامایی خانم فروزانفر 402
مرکز سارمران کاردان منطقه اقای شیرمحمدی 403
مرکز سارمران بهداشت خانواده خانم سیدی 404
مرکز سارمران دندانپزشکی دکتر بختیاری 415
معاونت بهداشتی خانه بهداشت سارمران خانه بهداشت سارمران 416
معاونت بهداشتی خانه بهداشت چهاربرج خانه بهداشت چهاربرج 417
معاونت بهداشتی خانه بهداشت توی خانه بهداشت توی 418
معاونت بهداشتی خانه بهداشت اسکندرآباد خانه بهداشت اسکندرآباد 419
درمانگاه تخصصی واحد داخلی-قلب-نورولوژی-بیهوشی منشی 3724-2116
درمانگاه تخصصی واحد زنان و اطفال منشی 3724-2117
درمانگاه تخصصی واحد چشم و گوش وحلق منشی 3724-2115
درمانگاه تخصصی واحد اورولوژی-روانپزشکی-جراح منشی 3724-2450
درمانگاه تخصصی واحد نگهبانی درمانگاه نگهبان 3724-2452
درمانگاه تخصصی پذیرش آقای نامور- خانم امیری 3724-2451
معاونت آموزشی مسئول واحد it آقای مهندس خالق جعفرنژاد 600
معاونت آموزشی مسئول کتابخانه دانشکده خانم مرضیه محمدپور 601
معاونت آموزشی هیات علمی آقای سید جواد حسینی 602
معاونت آموزشی ریاست دکتر علی اصغر نشاط 604
معاونت آموزشی دبیرخانه خانم محدثه مرادیان 604
معاونت آموزشی واحد آموزش خانم سمیه دلرحمی 605
معاونت آموزشی کارشناس پژوهش خانم فاطمه نوروزی 606
معاونت آموزشی دبیر شورای انضباطی آقای نصرالله یزدی 607
معاونت آموزشی کارپرداز آقای ابراهیم حسینی 608
معاونت آموزشی کارشناس فرهنگی آقای مهدی هادی 609
معاونت آموزشی انبار آقای ابراهیم جهانیان 610
معاونت آموزشی حسابدار آقای سجاد عظیمی 611
معاونت آموزشی خانم محترم پور حسین 613
معاونت آموزشی کارشناس فرهنگی خانم سارا عابدی کوشکی 614
معاونت آموزشی مدیر دانشجویی فرهنگی دکترحشمت ا... قهرمانلو 615
معاونت آموزشی هیات علمی خانم اکرم ژیانی فرد 616
معاونت آموزشی هیات علمی دکتر احمد صادقی 618
معاونت آموزشی هیات علمی آقای اسماعیل شجاع 619
معاونت آموزشی هیات علمی آقای علی چوپانی 620
معاونت آموزشی هیات علمی دکتر باقر مرادی 621
معاونت آموزشی هیات علمی آقای دکترعبدالمجید قلیزاده 622
معاونت آموزشی مدیر آموزش آقای علی اصغر فیروزیان 623
معاونت آموزشی هیات علمی آقای دکتر مجید کیان مهر 624
معاونت آموزشی هیات علمی خانم محبوبه فیروز 625
معاونت آموزشی کار شناس آمار و علم سنجی خانم فرشته عیدی 627
معاونت آموزشی کارشناس تربیت بدنی خانم حاتمی 629
معاونت آموزشی هیات علمی دکتر حسین روحانی 630
معاونت آموزشی مسئول سایت آقای محسن ادیبی 631
معاونت آموزشی واحد آموزش خانم محدثه پور قنبرزاده 632
معاونت آموزشی کارشناس فرهنگی خانم عاقلی 633
معاونت آموزشی تاسیسات تاسیسات دانشکده 635