حوزه/معاونت سمت متصدی شماره داخلی شماره برون سازمانی
حوزه ریاست رئیس دانشکده آقای دکتر ایلدر آبادی 311
حوزه ریاست دبیرخانه آقای مسعود اکرمی 312
حوزه ریاست رئیس دفتر رئیس دانشکده آقای مهندس عظیم دستبند 313
حوزه ریاست روابط عمومی آقای مهندس علی طالبی 314
حوزه ریاست روابط عمومی آقای مهندس مصیب ملائی 327
حوزه ریاست روابط عمومی خانم نیکزاد 315
حوزه ریاست مسئول حراست آقای رضوان پناه -خانم رستمی 316
حوزه ریاست دبیرخانه هیأت امناء آقای دکتر سارمی 317
حوزه ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات آقای مهندس عماد علیزاده 201
حوزه ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات آقای مهندس محمد لقمان پور 202
حوزه ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات خانم فرشته عیدی 203
حوزه ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات آقای مهندس علی آقایی 204
حوزه ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات خانم مهندس مریم الهوردی 3724-1907
معاونت توسعه اداره امور پشتیبانی آقای آبرون 213
معاونت توسعه امور قراردادها خانم رعنایی 217
معاونت توسعه امور رفاه و ورزش خانم حاتمی 218
معاونت توسعه مالی (کارپردازی ) علی غلامی نژاد 209
معاونت توسعه مالی (حسابرسی) 210
معاونت توسعه مالی (حقوق) خانم دهقان - خانم رضایی 206
معاونت توسعه امین اموال آقای بجنوردی 211
معاونت توسعه مدیر امور مالی آقای آقایی 205
معاونت توسعه دبیرخانه معاونت توسعه خانم رمضانی 214
معاونت توسعه سوپروایزر سامانه حضور و غیاب خانم مهندس اعظم سعید 212
معاونت توسعه معاونت توسعه دکتر حقانی 215
معاونت توسعه اداره منابع انسانی خانم صفری نژاد 227
معاونت توسعه اداره منابع انسانی آقای مهدی توحیدی 224
معاونت توسعه اداره منابع انسانی خانم جهانی 226
معاونت توسعه اداره منابع انسانی خانم طیبی 228
معاونت توسعه انبار مرکزی آقای وحدانی 231
معاونت توسعه حسابداری آقای هادی عیدی 207
معاونت توسعه حسابداری آقای غلامرضا رامشینی 230
معاونت توسعه اداره بودجه آقای عزیزی 208
معاونت توسعه امور حقوقی خانم اسدی 219
معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی آقای گریوانی - آقای صفامنصوری 221
معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی آقای علی قهرمانلو 222
معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی آقای مهندس امانی 223
معاونت توسعه کارپردازی آقای حسین حیدری 220
معاونت توسعه امور نقلیه آقای علیرضا خوش وحید 234
معاونت توسعه نگهبانی آقای امامی 232
معاونت بهداشتی آزمایشگاه خانم تشریفی 286
معاونت بهداشتی آزمایشگاه آقای غلامی 287
معاونت بهداشتی آزمایشگاه خانم شیرزاد 288
معاونت بهداشتی هاری آقای رستمی 237
معاونت بهداشتی هاری آقای سیدیان 238
معاونت بهداشتی بیماریها آقای کشوری 240
معاونت بهداشتی پزشک اپیدمیولوژی آقای دکتر دولت آباد 243
معاونت بهداشتی بیماریهای غیرواگیر خانم سلطانی 239
معاونت بهداشتی راهبر سامانه سیب آقای مهندس مهدی رمضان پور 247
معاونت بهداشتی اداره آمار و فناوری اطلاعات آقای مهندس امین کاظمی 260
معاونت بهداشتی کارپردازی آقای زراعتکار 244
معاونت بهداشتی امورعمومی آقای محمدپور 245
معاونت بهداشتی تایپ و تکثیر خانم عفتی 248
معاونت بهداشتی کاربر وزارت خانم بشارتی 250
معاونت بهداشتی مدیر گروه سلامت جمعیت خانواده و مدارس آقای ملازاده 251
معاونت بهداشتی بهداشت مدارس جوانان و نوجوانان خانم رگبار 256
معاونت بهداشتی بهداشت مدارس جوانان و نوجوانان خانم راه چمنی 257
معاونت بهداشتی کارشناس سلامت مادران و نوزادان خانم اخوان 253
معاونت بهداشتی کارشناس میانسالان و باروری سالم خانم اسدپور 255
معاونت بهداشتی کارشناس میانسالان و باروری سالم خانم علیمحمدی 252
معاونت بهداشتی کارشناس سلامت کودکان خانم ذبیحی 254
معاونت بهداشتی مدیر گروه بهداشت محیط آقای سعید بخشنده 261
معاونت بهداشتی بهداشت محیط آقای سلیمان سلیمانی 262
معاونت بهداشتی بهداشت محیط آقای هادی آقایی 263
معاونت بهداشتی بهداشت محیط محمددولتی 264
معاونت بهداشتی بهداشت حرفه ای خانم پهلوان 265
معاونت بهداشتی هماهنگی آقای حسن ابراهیمی 277
معاونت بهداشتی آموزش سلامت آقای محمد حسن امینی 267
معاونت بهداشتی آموزش سلامت مصطفی کمایستانی 266
معاونت بهداشتی پیشگیری از اعتیاد آقای رازی 269
معاونت بهداشتی آمار آقای باقری 278
معاونت بهداشتی دهان و دندان آقای دکتر ولی اله جعفری 274
معاونت بهداشتی دهان و دندان خانم شکفته 275
معاونت بهداشتی معاون فنی گسترش آقای دکتر رضا حقانی نسیمی 282
معاونت بهداشتی دبیرخانه آقای محمد سپاهی 284
معاونت بهداشتی معاونت بهداشتی آقای دکتر نیک پرست 283
معاونت بهداشتی گروه گسترش شبکه آقای زارعی 281
معاونت بهداشتی حسابداری آقای خوش وحید 271
معاونت بهداشتی حسابداری آقای نعمتی 273
معاونت بهداشتی حسابداری آقای مهرابی 272
معاونت بهداشتی آموزشگاه بهورزی خانم پورمحمد 280
معاونت بهداشتی خانم رضایی 279
معاونت بهداشتی روابط عمومی معاونت بهداشتی خانم حسینی 249
معاونت درمان معاونت درمان آقای دکتر توحیدی 293
معاونت درمان دبیرخانه خانم اسدی 292
معاونت درمان رئیس نظارت بر درمان خانم فرزانه 305
معاونت درمان تجهیزات پزشکی خانم کمالی 306
معاونت درمان اداره صدور پروانه ها خانم رسولی 294
معاونت درمان رسیدگی به شکایات خانم شکسته بند 295
معاونت درمان اداره پرستاری خانم کاظمی 310
معاونت درمان مامایی خانم نیکدان 308
معاونت درمان بیماری خاص خانم رضایی 325
معاونت درمان MCMc 326
معاونت درمان اداره حوادث و فوریتهای پزشکی خانم ذبیحی 306
معاونت درمان اداره حوادث و فوریتهای پزشکی سید حمید مجتبی 290
معاونت درمان اداره حوادث و فوریتهای پزشکی سید حبیب حسینی 291
معاونت غذا و دارو دبیرخانه غذا و دارو خانم طبسی 323
معاونت غذا و دارو دبیرخانه غذا و دارو آقای دکتر صفری 321
معاونت غذا و دارو داروهای مخدر افسانه ایرانی 322
معاونت غذا و دارو اداره نظارت بر مواد غذایی مهندس محمد قره قاشلو 318
معاونت غذا و دارو اداره طبیعی ، سنتی و مکمل مهندس علیرضا محمدپور 319
معاونت غذا و دارو اداره نظارت بر مواد غذایی غلامرضا نهاردانی 320
معاونت غذا و دارو اداره نظارت بر مواد غذایی خانم شاکری 324